Witamy!

 

WITAMY W POLSKIEJ  SZKOLE im.
ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

przy PARAFII ŚW. WILLIAM-a

ZAPRASZAMY!

Karta rerestracyjna dostępna na naszej stronie internetowej lub po każdej niedzielnej mszy świętej. Nie zwlekaj- lista miejsc ograniczona.

Zapewniamy naukę języka polskiego, historii, geografii Polski oraz lekcje religii z przygotowaniem do sakramentów świętych. U nas Twoje dziecko spędzi czas w rodzinnej atmosferze poznając kraj swoich przodków.

Po więcej informacji proszę dzwonić:

  • Ksiądz Proboszcz R. Łojek (773)637-6565 wew.11
  • Dyrektor Marzena  Kozłowska (773)844-6347
  • V-C dyrektor Renata Stafska (773) 517-0467
  • V- C dyrektor od spraw medialnych Małgorzata  Błach ​(312)852-3908
  • Dyrektor finansowy: Monika Pietrzyk (773)259-9200

Rok 2017 ogłoszony rokiem Św. Brata Alberta Chmielowskiego

KONKURS!!!!

*do wygrania wiele cennych nagród​​​

Międzyszkolny Konkurs plastyczno -literacki
pod hasłem
"Powinno sie byc dobrym jak chleb .
 Powinno się być  jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.


Polska Szkoła im Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago
zaprasza dzieci i młodzież szkół polonijnych metropolii chicagowskiej
do udziału w konkursie plastyczno - literackim związanym z postacią patrona naszej szkoły
Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu
    Polska Szkoła  im. Św Brata Alberta Chmielowskiego
    26 00 N Sayre Ave
       Chicago  IL  60707
II.  Patronat honorowy
    Prezes Polskiej Szkoły im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego  Ks. Dziekan Robert Lojek
    Przełożona  Generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie 
   Siostra Teresa Maciuszek
   Biskup Andrzej Wypych
   Konsul Generalny RP  p.  Piotr Janicki
III. Cele Konkursu
1. Zwrócenie uwagi na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego.
2. Propagowanie w srodowisku szkolnym i rodzinnym wartosci moralnych takich jak szacunek, dobro, bezinteresowna pomoc.
3. Kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
4. Rozwijanie wyobrażni i aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży
5.Doskonalenie umiejetności wyrażania swoich uczuć przez sztukę.
IV. Organizacja konkursu
1. Konkurs ma charakter miedzyszkolny, biorą w nim udział uczniowie chicagowskich szkół 
polonijnych.
2.Konkurs przebiega w 3 grupach wiekowych wg wyznaczonych kategorii.
3. Prace plastyczne i literackie zgłaszane do konkursu są pracami wykonanymi indywidualnie i samodzielnie.
4. Autor moze wykonać jedną pracę zgodna z tematyką konkursu.
5. Uczniowie moga korzystac z opieki merytorycznej  nauczycieli.
6.Kazda praca konkursowa musi posiadac załączoną i wypełnioną przez uczestnika konkursu formę.
7. Kazdy uczeń bioracy udział w konkursie wyraża zgode na wykorzystanie jego pracy do celów promocyjnych i edukacyjnych,
8. Wszystkie prace stają sie własnościa organizatora konkursu, nie bedą zwracane ani odsyłane.
9. Konkurs w 3  grupach wiekowych trwa   od dn  10. 01. 2017    do  10. 31. 2017
Prace prosimy przesłac na adres :
Polska Szkoła im Brata Alberta Chmielowskiego
26 00 N Sayre Ave
 Elmwood Park IL  60707
 tel  773 844 63 47
10. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane ani zwracane.
11. O sprawach nie objętych regulaminem decydują Organizatorzy.
V. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Klasy 0  - 4 praca plastyczna
  -  Tematyka pracy inspirowana hasłem konkursu : Powinno sie byc dobrym Jak chleb
 - każda szkoła może przesłac na adres organizatora  1  najlepszą pracę wybraną w  wewnętrzych eliminacjach szkolnych.
- prace powinny być wykonane dowolna technika płaską
 -prace powinny być wykonane na papierze typu brystol
- format prac nie może byc mniejszy niz A- 4 / 8.3 x 11.7 in/ i nie wiekszy niz A- 2 /16,5 x 23,4 in
- prace powinny byc autorskie i indywidualne
- Wypełniona karta zgłoszeń jest umieszczona w zaklejonej kopercie na odwrocie pracy
- na kopercie i na pracy umieszcza się wiek dziecka i godło
- Termnin składania prac upływa  10. 31 .2017

2.  Klasy  5 -6 praca plastyczna
  -  Tematyka pracy inspirowana hasłem konkursu : Powinno sie byc dobrym Jak chleb
-    Technnika plastyczna dowolna - płaska
- każda szkoła może przesłac na adres organizatora 1 najlepszą pracę wybraną w wewnętrzych eliminacjach szkolnych.
- prace powinny być wykonane dowolną techniką płaską
- prace powinny być wykonane na papierze typu brystol
- format prac nie może byc mniejszy niz A- 4 / 8.3 x 11.7 in/ i nie wiekszy niz A- 2/ 16,5x23,4 in/
- prace powinny byc autorskie i indywidualne
- Wypełniona karta zgłoszeń jest umieszczona w zaklejonej kopercie na odwrocie pracy.
- na kopercie i na pracy umieszcza się wiek dziecka i godło
- Termnin składania prac upływa 10.31.2017

3. Klasy 7 - 8   konkurs literacki    kategoria    WIERSZ
- Tematyka wiersza inspirowana hasłem konkursu : Powinno sie byc dobrym Jak chleb
- Prace literackie w formie wiersza powinny być napisane czcionką Times New Roman
  rozm 12,   w jednej kolumnie
- Praca nie powinna przekracac 1 strony formatu A-4
- każda szkoła może przesłac na adres organizatora 1 najlepszą pracę wybraną w wewnętrzych eliminacjach szkolnych.
- prace powinny byc autorskie i indywidualne
- praca powinna być podpisana pseudonimem, ten sam pseudonim powinien znależć sie na kopercie i na karcie zgłoszeń
- Wypełniona karta zgłoszeń jest umieszczona w zaklejonej kopercie na odwrocie pracy.
- Termnin składania prac upływa 10.31.2017
VI. Ocena prac
Wszystkie prace zostana ocenione w oparciu o nastepujace kryteria:
zgodnośc pracy z tematyką konkursu
komunikatywnośc przekazu
pomysłowość, kreatywność, orginalne przekazanie idei
VII. Rozstrzygniecie konkursu i nagrody
1. Do rozstrzygniecia konkursu zostaną powołane 2 niezależne komisje konkursowe
- pierwsza ocenia prace plastyczne z grupy 1 i 2
- druga ocenia prace literackie z grupy 3

2. W grupach 1 ,2 i 3  zostanie wybrane po 3 najlepsze prace.
3. Nagrodami w poszczególnych grupach są
   - nagrody rzeczowe    grupa 1 i 2
  - nagrody pieniężne    grupa 3
4. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  odbedzie się w naszej szkole dn. 12 listopada 2017 roku  o godz 11.45 . Msza św szkolna godz 10.30, po jej zakończeniu przejście do budynku szkoły.
Szkoły oraz laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą internetową lub telefonicznie. Laureat musi być obecny podczas rozdania nagród.
5. Wszyscy autorzy zgłoszonych do konkursu prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

                                                                                      Dyrektor Polskiej Szkoły
                                                                                     mgr Marzena Kozłowska

 

 

​​