Informacje

O Szkole

Klasy

Przedszkole

 • 3-latki
 • 4-latki

Szkoła Podstawowa

 • Klasy  0 - 8

3 Letnie Liceum

Czas

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10 :00 a.m.  -  2:00 p.m.

Zajęcia obejmują lekcje z języka polskiego, historii i geografii Polski. Dzieci od przedszkola uczestniczą obowiązkowo w lekcjach religii. Szkoła przygotowywuje dzieci do przyjęcia sakramentów świętych.

Dzieci z klas młodszych biorą udział w zajęciach umuzykalniających.

Raz w miesiącu uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział we Mszy Świętej szkolnej.

REGULAMIN UCZNIA

1.ZASADY REKRUTACJI

Szkoła przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostęponości .

Nabór do poszczególnych grup i klas odbywa sie według poniższych zasad :

-do grupy dzieci 3-letnich przyjmowane są dzieci, które w danym roku szkolnym ukończyły 3 lata i odpowiednio wiekowo do grup starszych  

-uczniowie do klas szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie świadectwa szkolnego  z klasy niższej

-uczniowie do liceum przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-istnieje możliwość przyjęcia do danej klasy bez okazania stosownego świadectwa pod warunkiem ,że uczeń pozytywnie przejdzie test klasyfikacyjny  

Językiem obowiązującym w szkole jest język polski tzn. uczeń w czasie pobytu w szkole musi mówić po polsku na lekcjach , podczas przerw z nauczycielami i kolegami.

Nauka w szkole odbywa się w każdą sobote wg. Kalendarza na poszczególny rok szkolny ( podany do wiadomości ucznia )

 

2.OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek przestrzestrzegania postanowien zawartych w REGULAMINIE UCZNIA a zwłaszcza :

 • Punktualnie przychodzić na lekcję
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych jak również w życiu szkoły
 • Troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje
 • Przestrzegać zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • Chronić własne życie i bezpieczeństwo , dbać o zdrowie i higiene
 • Dbać o ład,  porządek i estetykę swojej klasy , atmosferę w niej panującą oraz wspólnie użytkowane dobra i pomoce szkolne ( zachowywać czystość w miejscach użyteczności publicznej; toalety)
 • Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodziców w dniu powrotu  do szkoły
 • Uczeń ma obowiązek nadrabiać zaległości wynikające z jego nieobecności
 • Pięciodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje niesklasyfikowanie,  a 6 dni niesuprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczniów
 • Nie wolno biegać po korytarzach ani zachowywać sie głośno
 • Nie wolno opuszczać budynku szkolnego bez zgody
 • Wyjście z budynku szkolnego tylko w obecności rodzica lub osoby upoważnionej
 • Zabrania się przynoszenia do szkoły tabletów, gier, kart, gumy do żucia i innych przedmiotów nie związanych z nauką w szkole. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i  wszelkich używek narkotykowych oraz spożywania alkoholu  na terenie zabudowań szkolnych.

 

3.UCZEŃ MA PRAWO DO

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadamy higieny
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochornę przed wszelkimi formami przemocy
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza w tym dobra innych osób
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • Sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontorli postępów w nauce
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce
 • Korzystania z poradnictwa psychologa
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających na terenie szkoły
 • Nagrody : za pilność, wzorowe zachowanie i postępy w nauce uczeń zostaje wyróżniony przez nauczyciela :
 • na forum klasy
 • na forum szkoły
 • uhonorowany zostaje dyplomem lub nagrodą

 

WOBEC UCZNIÓW , KTÓRZY NIE PRZESTRZEGAJĄ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W REGULAMINIE SZKOŁY STOSUJE SIE KARY :

 • upomnienia wychowawcy
 • upomnienia lub nagana dyrektora szkoły
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 • skreślenie z listy uczniów

 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYJĘTY I ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

...