Informacje

O Szkole

Klasy

Przedszkole

 • 3-latki
 • 4-latki

Szkoła Podstawowa

 • Klasy  0 - 8

3 Letnie Liceum

Czas

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10 :00 a.m.  -  2:00 p.m.

Zajęcia obejmują lekcje z języka polskiego, historii i geografii Polski. Dzieci od przedszkola uczestniczą obowiązkowo w lekcjach religii. Szkoła przygotowywuje dzieci do przyjęcia sakramentów świętych.

Dzieci z klas młodszych biorą udział w zajęciach umuzykalniających.

Raz w miesiącu uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział we Mszy Świętej szkolnej.

REGULAMIN UCZNIA

1.ZASADY REKRUTACJI

Szkoła przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostęponości .

Nabór do poszczególnych grup i klas odbywa sie według poniższych zasad :

-do grupy dzieci 3-letnich przyjmowane są dzieci, które w danym roku szkolnym ukończyły 3 lata i odpowiednio wiekowo do grup starszych  

-uczniowie do klas szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie świadectwa szkolnego  z klasy niższej

-uczniowie do liceum przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-istnieje możliwość przyjęcia do danej klasy bez okazania stosownego świadectwa pod warunkiem ,że uczeń pozytywnie przejdzie test klasyfikacyjny  

Językiem obowiązującym w szkole jest język polski tzn. uczeń w czasie pobytu w szkole musi mówić po polsku na lekcjach , podczas przerw z nauczycielami i kolegami.

Nauka w szkole odbywa się w każdą sobote wg. Kalendarza na poszczególny rok szkolny ( podany do wiadomości ucznia )

 

2.OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek przestrzestrzegania postanowien zawartych w REGULAMINIE UCZNIA a zwłaszcza :

 • Punktualnie przychodzić na lekcję
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych jak również w życiu szkoły
 • Troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje
 • Przestrzegać zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • Chronić własne życie i bezpieczeństwo , dbać o zdrowie i higiene
 • Dbać o ład,  porządek i estetykę swojej klasy , atmosferę w niej panującą oraz wspólnie użytkowane dobra i pomoce szkolne ( zachowywać czystość w miejscach użyteczności publicznej; toalety)
 • Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodziców w dniu powrotu  do szkoły
 • Uczeń ma obowiązek nadrabiać zaległości wynikające z jego nieobecności
 • Pięciodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje niesklasyfikowanie,  a 6 dni niesuprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy uczniów
 • Nie wolno biegać po korytarzach ani zachowywać sie głośno
 • Nie wolno opuszczać budynku szkolnego bez zgody
 • Wyjście z budynku szkolnego tylko w obecności rodzica lub osoby upoważnionej
 • Zabrania się przynoszenia do szkoły tabletów, gier, kart, gumy do żucia i innych przedmiotów nie związanych z nauką w szkole. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i  wszelkich używek narkotykowych oraz spożywania alkoholu  na terenie zabudowań szkolnych.

 

3.UCZEŃ MA PRAWO DO

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadamy higieny
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochornę przed wszelkimi formami przemocy
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza w tym dobra innych osób
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • Sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontorli postępów w nauce
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce
 • Korzystania z poradnictwa psychologa
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających na terenie szkoły
 • Nagrody : za pilność, wzorowe zachowanie i postępy w nauce uczeń zostaje wyróżniony przez nauczyciela :
 • na forum klasy
 • na forum szkoły
 • uhonorowany zostaje dyplomem lub nagrodą

 

WOBEC UCZNIÓW , KTÓRZY NIE PRZESTRZEGAJĄ POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W REGULAMINIE SZKOŁY STOSUJE SIE KARY :

 • upomnienia wychowawcy
 • upomnienia lub nagana dyrektora szkoły
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 • skreślenie z listy uczniów

 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYJĘTY I ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ

 

DYŻURY RODZICÓW

ZASADY ODBYWANIA DYŻURÓW

DYŻURUJĄCY RODZICE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH UCZNIÓW W SZKOLE.


Rodzice/opiekunowie po uprzednim wyrażeniu chęci dyżurowania, zgłaszają się o godzinie 9:50 w korytarzu na pierwszym piętrze aby potwierdzić swoja obecnośc i ustalić podział zadań
Osoby dyżurujące otrzymają przydział do następujących miejsc:
Korytarz I i II    w części szkoły St Williama
 przy głównych drzwiach wejściowych  od strony  parkingu należy:
  -   zwracać uwagę na osoby wchodzące na teren budynku szkolnego,
  -   dopilnować by z budynku nie wychodzili uczniowie bez pozwolenia nauczyciela,
-     dopilnowac bezpiecznego korzystania z łazienki /uczniów z klas 300, 301, 302 , 303 nalezy kierować do łazienki na piętrze/
-  w razie konieczności mieć nadzór nad grupą uczniów w klasie
   1 pietro 
- w łazienkach należy pomóc małym dzieciom oraz dopilnować ogólnego porządku ,
 - na korytarzu i schodach należy pomóc w zachowaniu ciszy, porządku i spokoju,
-  dopilnować aby uczniowie korzystajacy ze studzienki nie chodzili z wodą po korytarzu i po schodach
- dopilnować aby uczniowie klas młodszych nie wychodzili poza korytarz, przy którym są ich klasy
Wszyscy dyżurni po zakończeniu zajęć sprawdzają porządek w łazienkach, uzupełniają brakujące srodki/ papier, mydło/, zbieraja worki ze smieciami z wyznaczonych klas i wynoszą je do kontenera
Osoba dyżurująca ma prawo i obowiązek zwracać uwagę uczniom jeżeli ich zachowanie nie jest zgodne regulaminem ucznia. Przypadki poważnego naruszenia porządku oraz nagłe wypadki osoba dyżurująca jest zobowiązana zgłosić dyrektorowi szkoły pd nr. tel. 773 844 63 47 . W razie bezpośredniego zagrożenia życia należy bezzwłocznie zatelefonować do pogotowia ratunkowego pod nr. 911.
Dyrektor, nauczyciele  mają prawo poprosić dyżurnych o pomoc w każdej sytuacji, która wynika z organizacji pracy szkoły
Dyżur trwa do godziny  2.00 , po czym osoba powinna zgłosić się do pokoju nauczycielskiego  w celu  odebrania depozytu za dyżur.

 

...