Statut

Statut Szkoły

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizacja nosi nazwę Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, przy parafii Świętego Williama w Chicago, dalej zwana szkołą z siedzibą pod adresem 2600 N. Sayre Ave., Chicago IL 60707.
 2. Założycielem i przewodniczącym Zarządu Szkoły jest Ksiądz Proboszcz Parafii Świętego Williama, Robert Łojek.  
 3. Szkoła jest organizacją nie dochodową, której zadaniem jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej w duchu wiary katolickiej.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia stacjonarne na trzech poziomach:
  • przedszkole (dzieci trzy, cztero letnie)
  • szkoła podstawowa (klasy 0-8)
  • 3 letnie liceum, zakończone Egzaminem Maturalnym.
 5. Szkoła ta prowadzi zajęcia na podstawie programów nauczania i podręczników do języka polskiego, geografii, historii Polski i Religi przygotowanych dla Szkół Polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, lub innych zgodnych z potrzebami szkoły.
 6. Szkoła czynnie włącza się w życie religijne parafii poprzez czynny udział dzieci i młodzieży oraz rodziców w nabożeństwach i uroczystościach parafialnych.
 7. Szkoła może współpracować z innymi organizacjami, których statut i działalność nie są sprzeczne z ideami szkoły i etyki katolickiej.

II. Cele, idee, i zadania szkoły.

 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka, oraz jego rozwój w duchu religi katolickiej
 2. Szkoła prowadzi rekrutacje dzieci niezależnie od narodowości i religii, pod warunkiem, że rodzice akceptują wartości przekazywane przez szkołę, a dzieci są w stanie sprostać wymaganiom językowym.
 3. Prawa i obowiązki ucznia są regulowane w odrębnym Regulaminie Ucznia.
 4. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.
 5. SZKOŁA  SWOIM ODDZIAŁYWANIEM KSZTAŁTUJE I DBA O ZACHOWANIE  POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I KULTUROWEJ.
 6. SZKOŁA UCZY I PIELĘGNUJE POLSKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE

III. Organizacja szkoły.

 1. Zarząd szkoły.
 2. W skład zarządu szkoły wchodzą:
  • Ksiądz Proboszcz, jako przewodniczący- jest najwyższą władzą w szkole, który określa zadania i funkcje szkoły, mianuje dyrektora i zatwierdza jego decyzje, zatwierdza wybory do Rady Rodziców.
  • Rada Pedagogiczna, której zadania i działalność określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Rada rodziców, której zadania i działalność określa odrębny regulamin.

IV. Środki finansowe szkoły.

 1. Budżet szkoły opiera się na środkach
  • Z opłat wnoszonych przez rodziców
  • Z środków pozyskanych przez szkole od indywidualnych sponsorów, organizacji oraz imprez okolicznościowych.
 2. Wysokość opłaty za szkole ustala Ksiądz Proboszcz.

V. Przypisy końcowe.

 1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy status zatwierdzony na zebraniu Zarządu Szkoły.
 2. Propozycje nowego statusu oraz poprawki obowiązującego mogą być wnoszone podczas zebrań Zarządu Szkoły.
 3. Nowy statut jest zatwierdzany zwykłą większością głosów na zebraniu Zarządu Szkoły.
 4. Niniejszy Statut Polskiej Katolickiej Szkoły im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago został zatwierdzony na Zebraniu Zarządu Szkoły dnia 07/09/2013 i automatycznie wszedł w życie.